Introduktion till ST i Kirurgi

En introduktion till introduktionen

Denna sida är menad som en kort sammanfattande introduktion till vad man behöver veta som ny eller blivande ST-läkare i allmänkirurgi. Syftet är att förklara olika begrepp, föreningar/organisationer och deras syften, men kanske mest för att du skall kunna få en lättare ingång till hur du skall lägga upp planeringen av din ST-utbildning. Sidan är delvis baserad på artikeln "ST for dummies" av Petrus Boström, ST-läkare och tidigare ledamot i KIRUB-styrelsen. Artikeln innehåller med praktiska tips om hur du skall lägga upp din ST-utbildning och är rekommenderad läsning.

Föreningar och Organisationer

KIRUB är ST-läkarnas delförening under Svensk Kirurgisk Förening (SKF), som i sin tur är en specialistförening under Svenska Läkarsällskapet. Socialstyrelsen är myndigheten som granskar vården och även utfärdar intyg för specialistkompetens till de som uppfyller kraven enligt målbeskrivningen, se nedan.

Målbeskrivning

Målbeskrivningen är den förordning och det juridiskt bindande dokument, utgivet av Socialstyrelsen, som styr vad som krävs av en ST-läkare för att kunna ansöka och erhålla Specialistkompetens. Den för närvarande aktuella målbeskrivningen heter HSLF-FS 2021 och som man förstår av namnet började den gälla 2021. Vissa av ST-kollegorna som är mot slutet av sin ST-utbildning kommer alltid gå enligt föregående målbeskrivningen, för att det var den som gällde när deras ST-utbildning började. Det finns övergångsregler för sådant, men som grundprincip skall man sträva efter att gå enligt den senaste målbeskrivningen. Målbeskrivningen som ges ut av Socialstyrelsen omfattar alla specialiteter men för ST i allmänkirurgi är det just under avsnittet Kirurgiska specialiteter och Kirurgi som är det som gäller. Målbeskrivningen är uppdelad i olika delmål där A är sådant som i  alla som ansöker om specialistkompetens (oavsett vilken) ska uppfylla, B mål är sådant som många inom samma inriktning  (som t.ex. kirurgiska specialiteter) skall uppfylla och C mål är de mål som är specifika för i vårt fall just ST inom allmänkirurgi. Under delmålen finns också deklarerat vilka kurser som är obligatoriska för respektive delmål. Leta rätt på målbeskrivningen på socialstyrelsen.se (eller sök på lämplig sökmotor) och titta under rubriken Kirurgi så kommer du förstå. Du kan även läsa förordet till Målbeskrivningen för att se hur Socialstyrelsen definierar sina olika kunskapskrav Ha kännedom om, Ha kunskap om och Behärska.

Utbildningsbok

Baserat på målbeskrivningen skriver sedan utbildningskommittén inom Svensk Kirurgisk Förening en utbildningsbok i Kirurgi. Utbildningsboken är ett mycket genomarbetat dokument med syfte att tydligare klargöra riktlinjer för vad som bör ingå i ST-utbildningen. Här finns många bra dokument och hjälpmedel som bland annat checklista för handledarsamtal, synpunkter på ST-kontrakt och kurser, loggbok för olika kirurgiska ingrepp. Utbildningsboken är i sig inte juridiskt bindande för verksamhetschefen och kollegorna (som skall skriva på dina intyg till Socialstyrelsen) på samma sätt som målbeskrivningen är, men det är ändå viktigt och bra att utgå ifrån när du, din handledare, ST-studierektor och verksamhetschef skall planera din ST-utbildning. På Svensk Kirurgisk Förenings sida svenskkirurgi.se kan du hitta den senaste utbildningsboken.

ST-kontrakt

Ett ST-kontrakt är ett icke jurisiskt bindande dokument som du och din chef och/eller ST-studierektor upprättar i början av eller inför din ST. Det är en överenskommelse om formerna för din ST. Här nedan finns ett exempel på ett, i och för sig ganska gammalt ST-kontrakt, men det kan vara något att titta på och kanske få lite tips ifrån. ST-kontrakt förekommer inte på alla kliniker, men det är rekommenderat av SKF och det är även rekommenderat att man skickar in en kopia av sitt ST-kontrakt till SKF. Hur många som har ST-kontrakt som är inskickade till SKF kontrolleras till exempel vid en SPUR-inspektion (läs mer om SPUR under Utbildningskvalitet)

Handledare

Du kommer behöva en huvudhandledare och även namngivna handledare när du gör dina randningar (placeringar på andra sektioner eller kliniker, se Målbeskrivningen). Om du vikarierar inför ST i Kirurgi är det en god idé att kräva en handledare även under ditt vikariat i och med att du då kan tillgodoräkna dig den tiden i din framtida ST, eller om du får för dig att göra en annan närliggande ST så kan du eventuellt räkna in din dit på Kirurgen som en randning. Du ska formellt ha handledarsamtal med in handledare, men enligt målbeskrivningen specificeras inte hur mycket eller hur ofta. Din handledare, både din huvudhandledare, vid dina interna placeringar och randningshandledaren vid externa placeringar, behöver fylla i Socialstyrelsens intyg om att du uppfyllt dina mål under din placering. Intyget, som måste vara i rätt version (HSLF-FS 2021 om du går enligt den senaste Målbeskrivningen) hittar du på socialstyrelsen.se eller genom att söka på någon sökmotor och det är en god idé att kontrollera att alla krav som finns preciserade i delmålet i Målbeskrivningen även finns med i texten på intyget.

Kurser

För att uppnå delmålen enligt Målbeskrivningen måste du gå kurser i flertalet ämnen. Kursen du väljer att gå för det specifika delmålen måste intyga att den uppfyller just det/de delmålen och de måste även framgå på intyget, precis på samma sätt som när din handledare intygar din externa placering, se ovan. Enligt målbeskrivnen måste man oftast gå "kurs eller kurser" i ämnet, vilket innebär att de flesta får tillåtelse eller hinner gå en eller i bästa fall två kurser inom ramet för ett specifikt delmål. De flesta går de som kallas för KUB-kurser, vilket är kurser annordnade i Svensk Kirurgisk Förenings regi, oftast som tre dagars kurser. Det finns alla möjligheter att gå andra kurser så länge de uppfyller delmålet/delmålen enligt målbeskrivningen. Ett alternativ är SK-kurser som är ordnade av socialstyrelsen, är ofta längre och mer omfattande. I övrigt finns egentligen inga utbildninghinder för att gå fler kurser, utan krav på närvaro på kliniken, klinikens budget och livet i övrigt brukar vara det som sätter gränsen för hur många kurser man hinner med. Tips om var du kan hitta information och var man kan anmäla sig till kurser finns under sidan Kurser.

Examination

Sedan 2022 finns en examination man kan skriva innan man blir specialist. Denna examination är enbart skiftlig och frivillig då socialstyrelsen inte har något sådant krav men moroten med examinationen är att man ska få ett lönepåslag för avklarad examination. Examinationen går av stapeln den 6e april och för mer information v.g. se info från svensk kirurgisk förening.