Introduktion till ST i Kirurgi

Allmän information

Socialstyrelsen beslutade 2008 att den läkare som fått legitimation efter den 1 juli 2006, eller ansöker om specialistkompetens efter 31 december 2013 omfattas av det nya regelverket kring läkares specialisttjänsgöring. Under åren som gått sedan beslutet togs har en del frågetecken rätats ut och målbeskrivningen reviderats men det kvarstår fortfarande vissa oklarheter ute på landets kirurgkliniker. KIRUB vill betona vikten i att ST-läkare själva tar ansvar för att sätta sig in i vad som krävs av dem för att uppfylla kraven för specialistexamen. Både de yrkesmässiga kraven men inte minst de formella kraven gällande dokumentation, arbete enligt vetenskapliga principer, kvalitet och utvecklingsarbete, kurskrav mm. Under denna flik på hemsidan finns bland annat dokument från socialstyrelsen och Svensk Kirurgisk Förening som kan bringa klarhet i vad en ST i kirurgi innebär.

Kurser

Målbeskrivning

I målbeskrivningen för kirurgiska specialiteter finns allt man behöver veta om de olika delmålen och vad som krävs (e.g. kurser och klinisk tjänsgöring) för att bli godkänd då man ansöker om sin specialistkompetens. Här finns definitioner av termer som ligger till grund för utbildningsboken, rekommenderad utbildningsstruktur och kompetenskrav.

Utbildningsbok

Svensk Kirurgisk förenings Utbildningsbok i Kirurgi är ett mycket genomarbetat dokument från Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté som innehåller checklista för handledarsamtal, synpunkter på ST-kontrakt, kurser, målbeskrivningen och de olika delmålen, loggbok för olika kirurgiska ingrepp mm. Detta är ett mycket viktigt dokument att läsa igenom som ST-läkare. Utbildningsboken har under senaste året genomgått en ordentlig revision och denna nya version av boken ställer betydligt högre krav på ST-utbildningen.

SOSFS 2008:17

Detta är socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialisttjänsgöring gällande alla specialiteter. Sist i dokumentet finns blanketter för ansökan om specialistkompetens samt de intyg som måste fyllas i och bifogas ansökan.

ST-kontrakt

Ett ST-kontrakt är ett icke jurisiskt bindande dokument som du och din chef och/eller ST-studierektor upprättar i början av eller inför din ST. Det är en överenskommelse om formerna för din ST.