ST-kontrakt (förslag)

Kontraktet gäller utbildningens genomförande vid specialiseringstjänstgöring i Kirurgi.

 • Kontraktsparter.
  Ex. ST-kontrakt mellan verksamhetschef XX, handledare XY och ST-läkare YY. Huvudansvaret för utbildningens genomförande åligger verksamhetschefen.
 • Plats för ST-tjänstgöringen.
  Ex. ST-tjänstgöringen fullgörs i huvudsak vid länssjukhuset i X-stad, delar av grundutbildningen kommer att ske vid länsdelssjukhuset i Y-stad. Sidoutbildning planeras vid universitetssjukhuset i Z-stad.
 • Tidsramar.
  Ex. YY blev leg.läk 010101 och påbörjar sin ST-anställning 010301. Längd och innehåll på tidigare eventuella vikariat / ST-tjänstgöring. Specialistkompetens uppnås när målbeskrivningen är uppfylld, dock tidigast efter 5 års heltidstjänstgöring.
 • Målbeskrivning.
  Ex. Socialstyrelsens målbeskrivning 1996, SOSFS 1996:27 och Svensk Kirurgisk Förenings utbildningsbok ligger till grund för utbildningens målsättning.
 • Utbildningsplan.
  Ex. Utbildningsplanen skall vara en preliminär plan för att uppnå målbeskrivningen. ( Utbildningsplanen utgör bil. 1 )
 • Handledning.
  Ex. Handledare är Dr XY. Handledarsamtal skall ske schemalagt och regelbundet på arbetstid.
 • Teoretisk utbildning.
  Ex. Ledighet skall beviljas för 50-60 externa kurs / kongress-dagar under ST-perioden ( dvs ca 10 kursdagar / år ). Denna ledighet beviljas med lön, kursavgift, logi och reseersättning enligt gällande avtal. Kurser och kongresser skall avrapporteras på hemmakliniken. Teoretiska kurser inom kirurgins huvudområden skall täckas in, men också praktiska kurser i kirurgisk teknik, laparoskopi, endoskopi, katastrofmedicin och ATLS . ST-läkaren skall tillägna sig kunskaper i etik, ledarskap, pedagogik och administration. Deltagande skall ske i regionala kurser och möten för ST. Internutbildning på kliniken 1-2 timmar / vecka. Tid skall avsättas för studier av kirurgisk litteratur. Läkarförbundet rekommenderar 4 timmar per vecka. ST-läkaren skall regelmässigt följa 1-2 av klinikens vetenskapliga tidskrifter. Basal forskarutbildning med grundläggande statistik. Planera för deltagande i kirurgveckan årligen.
 • Praktisk utbildning.
  Ex. Planeras enligt målbeskrivningen. Definiera var olika praktiska moment skall läras in om utbildningen sker på flera olika sjukhusenheter. ST-läkaren skall erbjudas ha återbesöksmottagning.
 • Sidoutbildning.
  Ex. Handledaren och ST-läkaren kontaktar utbildningsansvarig på sidoutbildande klinik i god tid och presenterar Svensk Kirurgisk Förenings målbeskrivning för sidoutbildningen.
 • Utvecklingsarbete.
  Ex. Under ST-tiden bedriva projekt med ett vetenskapligt förhållningssätt i form av kvalitetskontroll, utvecklingsarbete eller forskning. Öva sammanställning och presentation. Förbereda utbildningstillfälle eller forskningsseminarium.
 • Pedagogisk färdighet.
  Ex. Presentation på klinikmöte en gång per år med exempelvis " State of the art"-föreläsning, fallpresentation eller kongressrapport. Utbilda andra ST, AT och övrig sjukvårdspersonal.
 • Administrativt arbete.
  Ex. Definiera individuellt intresse och utveckling för detta.
 • Internationell erfarenhet.
  Ex. Specificerad del av målbeskrivningen kan göras utomlands i form av kongress, kurs eller auskultation.
 • Årsrapport.
  Ex. Ackumulerad presentation, enligt Utbildningsboken kap. 6, av utbildningen i form av operationslistor, genomgångna kurser, forskning- och utveckling, administrativa och andra uppdrag redovisas, tillsammans med handledaren, på årsbasis för verksamhetschefen.
 • Utvecklingssamtal.
  Ex. Protokollförda utvecklingssamtal hålles en gång per år.
 • Specialistskrivningen.
  Ex. Skriver specialistskrivningen och söker specialist-kompetensbeviset i Kirurgi efter genomgången specialisttjänstgöring.
 • Intresseområden / framtid / visioner.
  Ex. Definiera om det redan nu finns intresse för en framtida specifik subspecialisering efter ST, forskarutbildning med med.lic. eller disputation som mål eller dubbelspecialisering etc.
 • Rapportering till SKF.
  Ex. Rapportera till Svensk Kirurgisk Förening att kontrakt upprättats. Bifoga gärna kopia. Adress : Svensk Kirurgisk Förening, Box 503, 114 11 Stockholm.

X-stad och datum

……………………… …………………………. ……………………….
Verksamhetschef      ST-läkare      Handledare