ST-utbildning

Allmän information

Socialstyrelsen beslutade 2008 att den läkare som fått legitimation efter den 1 juli 2006, eller ansöker om specialistkompetens efter 31 december 2013 omfattas av det nya regelverket kring läkares specialisttjänsgöring. Under åren som gått sedan beslutet togs har en del frågetecken rätats ut och målbeskrivningen reviderats men det kvarstår fortfarande vissa oklarheter ute på landets kirurgkliniker. KIRUB vill betona vikten i att ST-läkare själva tar ansvar för att sätta sig in i vad som krävs av dem för att uppfylla kraven för specialistexamen. Både de yrkesmässiga kraven men inte minst de formella kraven gällande dokumentation, arbete enligt vetenskapliga principer, kvalitet och utvecklingsarbete, kurskrav mm. Under denna flik på hemsidan finns bland annat dokument från socialstyrelsen och Svensk Kirurgisk Förening som kan bringa klarhet i vad en ST i kirurgi innebär.