Stadgar

1 § Ändamål
KIRUBs ändamål är att främja utbildning av kirurger, genom att bilda nätverk mellan ST-läkare i landet och att driva och utveckla kirurgisk utbildning, samt bevaka utbildningskvaliteten inom kirurgi för ST-läkare och nyblivna specialister.

2 § Sammansättning
Föreningen är en fristående delförening till Svensk Kirurgisk Förening (SKF), bestående av fysiska personer.

3 § Tillhörighet m.m.
KIRUB utgör SKF sektion för kirurger under utbildning. Föreningen är medlem i SKF. Föreningen bör följa SKFs stadgar och beslut. På begäran av SKFs styrelse bör KIRUB ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av SKF begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli till 30 juni.

7 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.

8 § Stadgeändring
Stadgarna kan årligen ändras vid KIRUBs årsmöte. För ändringar krävs att minst två tredjedelar av de närvarande är eniga om beslutet.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs likalydande beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels vad föreningens tillgångar skall användas till, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svensk Kirurgisk Förening.

Föreningens medlemmar
10 § Medlemskap
Medlemskap ges automatiskt till medlem i Svensk Kirurgisk Förening som är under ST-utbildning eller som blivit specialist i kirurgi mindre än tre år tidigare. Medlemskap kan ges till annan person, som bedöms kunna bidra till föreningen, om styrelsen enhälligt beslutar därom.

Medlem rekommenderas vara medlem i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

11 § Utträde
Medlem som anses ha utträtt ur Svensk Kirurgisk Förening anses ha utträtt ur KIRUB, undantaget 10 §.

Medlem som ej uppfyller 10 § anses ha utträtt ur föreningen och avförs från medlemsförteckningen.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som, oaktat påminnelse av skattmästaren, ej under tolv månader erlagt eventuell årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i KIRUB har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till information om föreningens angelägenheter, skall gällande föreningens verksamhet följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Årsmöte och extra årsmöte
13 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls i anslutning till den årliga Kirurgveckan på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast en vecka före mötet tillställas medlemmarna, förslagsvis via kungörelse i Svensk Kirurgi. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner och i förekommande fall valberedningens förslag, skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandla vid årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för att de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lottning. Vid val skall i händelse av lika röstetal lottning avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

19 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstberättigande för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år, ordförande får omväljas en gång.
b) föreningens kassör för en tid av 2 år, kassör får omväljas en gång.
c) föreningens sekreterare för en tid av 2 år, väljes de år då ordförande eller kassör ej väljes, sekreterare får omväljas en gång
d) val av ytterligare 6 styrelseledamöter. Ledamöterna väljes på 1 år, men kan omväljas dock får ledamot sitta högst tre år.
d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. Varje år skall minst en ny ledamot i valberedningen nyväljas och ingen får tillhöra valberedningen mer än tre år i följd.

13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

20 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet, vilket kungöres på KIRUBs hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 §, 16 § och 17 §.

Valberedningen
21 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, plats för detta anges i kallelsen till årsmötet.

Revisorer
22 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda i god tid före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen
23 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare samt 4 övriga ledamöter samt en adjungerad yngre representant i Svensk Kirurgisk Förenings styrelse. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare förutom kassör och sekreterare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den adjungerade får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att utanför föreningens årsmöten företräda föreningen i syfte att nå dess mål, samt att följa föreningens stadgar.

Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och i samråd med sekreteraren upprätta föredragningslistor till föreningens möten. Ordföranden är också ansvarig utgivare för föreningens hemsida, såvida styrelsen inte beslutar annorlunda.

Sekreteraren åligger att tillställa medlemmarna kallelse och föredragningslista till föreningens möten, att föra protokoll, att ombesörja föreningens korrespondens samt vårda dess arkiv.

Kassören åligger att svara för medlemsförteckningen och att uppbära och redovisa eventuella årsavgifter, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. Räkenskaperna skall i god tid överlämnas revisorerna för granskning att dessa kan avgiva skriftlig berättelse till årsmötet.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst fyra ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden kan besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Ordföranden kan besluta i brådskande ärenden vilket redovisas på nästkommande möte.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll justeras av annan än protokollföraren.

26 § Överlåtelse av beslutsrätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Enligt beslut på årsmötet 2003-08-19
Ändring i stadgarna enligt beslut årsmötet 2016-08-25


Stadgarna som PDF-fil